Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI BREAZA, JUDETUL BUZAU ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:
• Un număr de 1 recenzor pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Breaza
• Un număr de 4 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Breaza
• Un număr de 0 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Breaza
• Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Breaza

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
➢ Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
➢ Colectarea datelor în teren:
▪ autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
▪ recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
➢ Pe teren, în limitele administrative ale localității Breaza (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)
➢ In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA ): Holul U.A.T. (Primaria) comunei Breaza, judetul Buzau

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:
➢ Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
➢ Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
➢ Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
➢ Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
➢ Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
➢ Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
➢ Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
➢ În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
➢ Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE
➢ Muncă pe teren;
➢ Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
➢ Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

———————————–