Consiliul Local Comuna Breaza, Buzau
Consiliul local
Componența consiliului local Breaza

În România, Consiliul Local este o autoritate administrativă autonomă deliberativă, compusa din primar și consilieri aleși în condițiile legii pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Local se întrunește lunar în ședințe ordinare și, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare. În intervalul dintre ședințe, Consiliul îsi desfășoară activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de hotărâri sau a altor acte prezentate consiliului.

Componența consiliului local, începând cu toamna anului 2020.

Bădina Ioan – Consilier local
Mocanu Victor Marian – Consilier local
Andronescu Emilian – Consilier local
Chelaru Eduard – Consilier local
Croitoru Georgian – Consilier local/ Viceprimar
Croitoru Maria – Consilier local
Dobre Lucian – Consilier local
Ene Georgiana-Florentina – Consilier local
Ene Vasile – Consilier local
Iacov Tănase – Consilier local
Stoica Ionuț-Cornel – Consilier local

Comisii de specialitate

1. Comisia pentru activități economico – financiare, agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei, protecția mediului și turism, amenajarea teritoriului și urbanism, servicii și comerț
Comisia de specialitate mai sus menționată, așa cum a fost stabilită prin H.C.L. Comuna Breaza nr. 84/09.11.2020, alcătuită din:
Președinte – Dobre Lucian
Secretar – Ene Georgiana-Florentina
Membru – Andronescu Emilian
Membru – Chelaru Eduard
Membru – Stoica Ionuț-Cornel

2. Comisia pentru activități social – culturale și culte, învățământ, muncă, familie și protecție socială, protecție copii, tineret și sport
Comisia de specialitate mai sus menționată, așa cum a fost stabilită prin H.C.L. Comuna Breaza nr. 84/09.11.2020, alcătuită din:
Președinte – Croitoru Maria
Secretar – Mocanu Victor Marin
Membru – Croitoru Georgian

3. Comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor
Comisia de specialitate mai sus menționată, așa cum a fost stabilită prin H.C.L. Comuna Breaza nr. 84/09.11.2020, alcătuită din:
Președinte – Ene Vasile
Secretar – Badină Ioan
Membru – Iacov Tănase