Consiliul Local Comuna Breaza, Buzau
Regulament C.L.
Regulament de organizare și funcționare a C.L.

Consiliul local este autoritate a administraţiei publice locale şi se compune din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Numărul membrilor consiliului local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile.

Mandatul consiliului local este de 4 ani, care poate fi prelungit prin lege organică în caz de război sau catastrofă, iar consilierii locali îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

Consiliul local îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.

Descarcă R.O.F. Consiliu Local

Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Breaza, revizuit – 26.09.2019 – Descarcă în format PDF –

Regulamentul de Organizare si Functionare Consiliul Local – 29.11.2012 – Descarcă documentul în format PDF –