Concurs/examen recrutare in functia vacanta de: inspector, clasa I, grad profesional debutant

U.A.T. Comuna Breaza, judetul Buzau, organizeaza la sediul institutiei din satul Breaza, comuna Breaza, judetul Buzau, in data de 20.01.2022 si 25.01.2022 ora 10.00, concurs/examen de recrutare pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacanta:

1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, cu atributii in domeniul stare civila, din cadrul Compartimentului “Urbanism , Stare civila”;

Durata timpului de munca : Durata normala a timpului de munca, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

Condiţii generale de participare la concursul de recrutare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare:
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
– cursuri de specializare in domeniul Stare Civila;
– vechime in specialitatea studiilor necesare: nu este cazul

Concursul se va desfasura in trei etape :
– selectia dosarelor : – 11.01.2022-17.01.2022
– proba scrisa : 20.01.2022 ora 1000
– interviul : 25.01.2022 ora 1000.

Bibliografie pentru functia publica de executie vacanta de „ inspector, clasa I, grad profesional debutant” cu atributii in domeniul stare civila din cadrul Compartimentului “Urbanism , Stare civila”:
• Constituţia României, republicată.
• O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Titlul II, partea VI, titlul I si Titlul II;
• O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 119/1996 cu privirea la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu completarile si modificarile ulterioare, Cartea I : Titlul II Persoana fizica si Capitolul III Identificarea persoanei fizice, Titlul III (art. 34-186), Cartea a II-a : Titlul I, Titlul II si Titlul III (art. 258-482);
• O.G. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare

Tematica pentru functia publica de executie vacanta de „ inspector, clasa I, grad profesional debutant” cu atributii in domeniul stare civila din cadrul Compartimentului “Urbanism , Stare civila”:
• Reglementari privind functia publica;
• Reglementari privind administratia publica;
• Reglementari privind respectarea demnitatii umane, protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, prevenirea si combaterea incitarii la ura si discriminare;
• Reglementari privind resursele umane in administratia publica;
• Intocmire de acte de stare civila;
• Eliberare de acte de stare civila;
• Rectificare acte de stare civila;
• Extrase multilingve de pe acte de stare civila;
• Reglementari privind definirea persoanei fizice si identificarea acesteia;
• Reglementari privind tutela si curatela ;
• Familia, relatiile intre parinti si copiii ;
• Reglementari privind casatoria, promisiunea de incheiere a casatoriei, inchieierea casatoriei, nulitatea si desfacerea casatoriei, drepturile si indatoririle personale ale sotilor, drepturie si obligatiile patrimoniale ale sotilor ;
• Reglementari privind rudenia si adoptia ;
• Schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanler fizice.
Atributiile stabilite in Fisa postului pentru functia publica de executie vacanta de „ inspector, clasa I, grad profesional debutant” cu atributii in domeniul stare civila din cadrul

Compartimentului “Urbanism , Stare civila” sunt:

1.ATRIBUTII SI COMPETENTE:
• Inregistreaza faptele si actele de stare civila in registrul de nastere, casatorie si deces, intocmeste, la cerere sau din oficiu – potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează la cerere certificate de stare civila;
• Oficiază căsătorii într-un cadru solemn în baza delegării primite de la ofiţerul de stare civilă (primar);
• Inscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civila aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre;
• răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
• eliberează extrase de pe actele de stare civila la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice;
• comunica la organele prevazute de lege orice modificari intervenite în starea civila a pesoanelor fizice;
• asigura reconstituirea registrelor de stare civila pierdute sau distruse total sau partial;
• efectueaza mentiunile despre retragerea sau renuntarea la cetatenia româna;
• înainteaza catre Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei a buletinelor (cartilor) de identitate ale persoanelor decedate, pana la data de 5 ale lunii următoare înregistrării decesului;
• întocmeste buletinele statistice de nastere, casatorie, deces si le comunica Directiei Judetene de Statistica;
• întocmeste si eliberareaza livretele de familie;
• pastreaza si conserva registrele si celelalte documente de stare civila, inaintarea, dupa completare, a registrelor de stare civila ex. II la Consiliul Judetean Buzau
• atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate
• primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativa şi transcrierea certificatelor de stare civila procurate din străinătate
• la solicitarea instanţelor de judecata, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civila, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătoreasca şi înregistrare tardiva a naşterii;
• face toate demersurile prevazute de lege pentru rectificarea, completarea sau anularea unor înregistrari în registrele de stare civila;
• asigura necesarul de registre, certificate, formulare auxiliare de stare civila şi cerneală specială;
• sesizeaza organelor de politie cu privire la eventualele cazuri de disparitie a certificatelor de stare civila necompletate;
• intocmeste anexa 24 pentru deschiderea procedurii succesorale. Comunica anexa 24 biroului notarilor publici din circumscriptia locului de deces in 30 de zile de la inregistrarea decesului, in conditiile legii;
• se ingrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau distruse parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
• intocmeste evidenta informatizata in domeniul starii civile ;
• actualizeaza listele electorale permanente fiind autorizata sa opereze in Registrul Electoral.
• Pastreaza confidentialitatea datelor cu caracter personal la care are acces, cunoscand si respectand prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

2. ALTE ATRIBUTII:
• Isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica prin studierea legislatiei in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii atributiilor de serviciu;
• Are obligatia respectarii Regulamentelor de Organizare si Functionare ale aparatului propriu de specialitate al primarului si cel de ordine interioara;
• Depune declaratia de avere si cea de interese, in conditiile legii, si le preda secretarului ;
• Daca pentru solutionarea petitiilor sunt necesare cunostintele sale de specialitate va primi de la secretarul general petitia fata de care va intocmi un referat scris in baza caruia se formuleaza raspunsul catre petitionar ;
• Urmareste si raspunde de indeplinirea obiectivelor individuale stabilite. Semneaza fisa postului. Da curs interviului necesar raportului de evaluare profesionala. Ia cunostinta de stabilirea criteriilor de performanta, a calificativului final al evaluarii si de solutionarea contestatiilor la evaluare ;
• Respecta normele de sanatate si securitate a muncii si cele de prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca, asigurandu-se la terminarea programului ca nu exista surse potentiale de incendiu in birourile la care are acces;
• Ia masurile necesare pentru intocmirea listei proprii cu documentele de interes public si le inainteaza pentru publicarea pe site-ul institutiei persoanei delegate in acest scop;
• Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Dosarele de inscriere la concursul/examenul de recrutare se depun la sediul U.A.T. Comuna Breaza, la secretarul general, in perioada 21.12.2021-10.01.2022, si vor cuprinde :
1. formularul de înscriere;
2. curriculum vitae, modelul comun european;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;
7. cazierul judiciar. Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;
8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonate de contact:
– adresa de corespondenta: U.A.T. Comuna Breaza, sat Breaza, judetul Buzau;
– telefon: 0238511501;
– fax: 0238511738;
– e-mail: primaria_breazabz@yahoo.com;
– persoana de contact: Ungureanu Carmen, secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza.

PRIMAR,
Prof. ADRIAN DRUGA