Anunț privind organizarea și desfăşurarea concursului de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de ”muncitor calificat III”

ANUNȚ privind organizarea și desfăşurarea concursului de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de ”muncitor calificat III” din cadrul serviciului «CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE»

Serviciul «CONSILIUL LOCAL BREAZA – SALUBRIZARE» serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Breaza, judeţul Buzău, cu sediul în comuna Breaza, sat Breaza, judeţul Buzău în incinta U.A.T. (Primăriei) Comunei Breaza, tel 0238511501, fax 0238511738, organizează la sediul instituției din satul Breaza, comuna Breaza, județul Buzău, în data de 17.05.2023 ora 10.00, , concurs/examen pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:
1. muncitor calificat III, Serviciul «CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE»;

Condiţii generale de participare la concurs/examen:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice pentru « muncitor calificat III» :
• studii gimnaziale sau liceale;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: nu este necesar;
• persoana să fie dispusă și aptă pentru muncă de teren ;
• abilitati pentru munca în echipa.

Calendarul concursului :
– Data și ora limită de depunere a dosarelor :08.05.2023 orele 1500
– Selectia dosarelor : 09.05.2023
– Proba scrisa : 17.05.2023, ora 10.00
– Interviu : 22.05.2023, ora 10.00

Dosarele de înscriere
la concursul/examenul de ocupare a funcțiilor contractuale vacante de « muncitor calificat III» se depun la sediul U.A.T. Comuna Breaza, la d-na. Ioniță Simona Elena, în perioada 24.04.2023-08.05.2023, și vor cuprinde :
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE :
Pentru ocuparea funcției contractuale vacante pentru muncitor calificat III:
1. Legea 92/2021 porivind regimul deșeurilor, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ-partea a VIII-a ,,Servicii publice” (art. 580-art. 596) cu completările și modificările ulterioare;
3. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu completările și modificările ulterioare;
4. Legea nr. 101/2006 serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
5. Regulamentul propriu al serviciului public de salubrizare a UAT Comuna Breaza, județul Buzău aprobat prin Anexa nr. 2 la HCL nr. 75/27.06.2019

TEMATICA
Pentru ocuparea funcției contractuale vacante pentru muncitor calificat III:
1. Modul de organizare a serviciului și aplicarea legislației în domeniul salubrizării;
2. Reguli de securitate și sănătate la locul de muncă;
3. Obiectivele serviciului de salubrizare;
4. Organizarea și reglementarea serviciilor publice.

ÎMPUTERNICIT
“CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL SALUBRIZARE”,
DUCA VASILE