Convocări ședințe
Convocări ședințe – 2017

Convocare Consiliu Local Breaza – 9.12.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 11.12.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 27.11.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 30.10.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 23.10.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 28.09.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 13.09.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 30.08.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 22.08.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 31.07.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 29.06.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 25.05.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 27.04.4017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 27.03.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 09.03.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 23.02.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 26.01.2017 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – -09.01.2017 – Click aici pentru download –

Convocări ședințe
Convocări ședințe – 2016

Convocare Consiliu Local Breaza – 22.12.2016 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 15.12.2016 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 24.11.2016 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 31.10.2016 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 25.08.2016 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 21.07.2016 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 26.05.2016 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 28.04.2016 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 31.03.2016 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 01.02.2016 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 21.01.2016 – Click aici pentru download –

Convocări ședințe
Convocări ședințe – 2015

Convocare Consiliu Local Breaza – 29.10.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 08.10.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 24.09.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 27.08.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 30.07.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 30.06.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 19.06.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 28.05.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 30.04.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 26.03.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 26.02.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 13.02.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 12.02.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 29.01.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 09.01.2015 – Click aici pentru download –
Convocare Consiliu Local Breaza – 26.11.2015 – Click aici pentru download –