ANUNT privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in grad profesional a personalului din cadrul serviciului Apa-Canal

ANUNT privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior a personalului contractual debutant din cadrul serviciului ”Consiliul Local Breaza – Serviciul Apa-Canal”.

Serviciul ”CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Breaza, judeţul Buzau, cu sediul în comuna Breaza, sat Breaza, judeţul Buzău in incinta U.A.T. (Primariei) Comunei Breaza, tel 0238511501, fax 0238511738, organizeaza la sediul institutiei din satul Breaza, comuna Breaza, judetul Buzau, in data de 28.06.2022 ora 10.00, examen de promovare in grad profesional imediat superior a personalului contractual debutant din cadrul serviciului « Consiliul Local Breaza – Serviciul Apa-Canal », astfel :

1. Referent casier debutant, Serviciul « CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL» incadrat cu 0,5 norma;

Condiţii de participare la examen:
a) să fie finalizata perioada de debut stabilita prin decizia administratorului serviciului;
b) sa prezinte evaluarea profesionala aferenta anului 2021 si referatul de evaluare al sefului ierarhic intocmit in conditiile legii;
c) nu a fost sanctionat disciplinar dupa acordarea ultimului calificativ.

Examenul se va desfasura in doua etape : 
Selectia dosarelor : 21.06.2022
Proba scrisa : 28.06.2022 ora 10.00

Bibliografie :
1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;
2. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste;
3. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu completarile si modificarile ulterioare ;
4. Legea nr. 241/2006, legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de inscriere la examenul de promovare in grad profesional imediat superior a personalului contractual debutant din cadrul serviciului « Consiliul Local Breaza – Serviciul Apa-Canal » se depun la sediul U.A.T. Comuna Breaza, la d-na. Ionita Simona Elena, in perioada 14.06.2022-20.06.2022, si vor cuprinde :

a. cerere de înscriere la examen adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copie de pe actul/documentul prin care s-a stabilit perioada de debut sau adeverinţă din care sa rezulte ca a fost finalizata perioada de debut stabilita ;
d. copie de pe evaluarea profesionala aferenta anului 2021;
e. copie de pe referatul de evaluare al sefului ierarhic intocmit in conditiile legii;
f. adeverinţă din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat disciplinar dupa acordarea ultimului calificativ;

Actele prevăzute la lit. c)-f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

ADMINISTRATOR “CONSILIUL LOCAL BREAZA – SERVICIUL APA-CANAL”, CROITORU MARCEL IONUT